Page 1 of 1

【Video】DALI 數位燈控參考方案

Posted: 14 May 2020, 16:10
by claire
新唐 DALI 燈光控制解決方案實作了基於數位定址燈控介面 (DALI) 技術制定的 IEC 62386 標準。此方案使用新唐自建的 DALI 程式庫可二次開發出各式 DALI 裝置, DALI 程式庫可符合協議標準。新唐現為 DiiA 成員之一,具有 DALI 產品認證經驗。

:arrow: :arrow: :arrow: YouTube link: www.nuvoton.com/video_DALI_Solution_TC
Image